Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Skip to content

Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo o
informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti, lica na koje se podaci odnose (u daljem
tekstu: “Lice čiji se podaci obrađuju”), od strane EHOM doo Beograd, Severni bulevar 6 (u
daljem tekstu: “Rukovalac”).

I Rukovalac podataka:
EHOM doo Beograd, Severni bulevar 6 MB: 07461135, PIB 100207892.

II Podaci koji se prikupljaju:
Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem obaveštavamo sa tim da će Rukovalac biti ovlašćen da
prikuplja i obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovim obaveštenjem,
sledeće podatke o ličnosti:
• Ime i prezime
• Broj telefona
• Adresa
• Grad
• E-mail adresa
(u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Lični podaci“).

III Svrha prikupljanja ličnih podataka i način obrade:
Rukovalac će prikupljati i koristiti lične podatke iz prethodne tačke u svrhu slanja marketinških
poruka o aktivnostima, akcijama i novim prozvodima iz asortimana društva EHOM doo Beograd
u cilju unapređenja poslovanja i olakšanog obaveštavanja komitenata putem SMS poruka, e-
mail pošte, Vibera ili WhatsApp-a, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

IV Prava lica i opoziv pristanka:
Lice ima pravo da od Rukavaoca podacima zahteva pristup podacima, uvid, kopiju, ispravku,
dopunu, ažuriranje, prekid i privremenu obustavu obrade, kao i brisanje podataka ako: svrha
obrade nije jasno određena; je svrha obrade izmenjena; podaci više nisu potrebni za
ostvarivanje svrhe; je način obrade nedozvoljen; podatak spada u broj i vrstu podataka čija je
obrada nesrazmerna svrsi; je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima
kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade ako je osporilo tačnost, potpunost i
ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni dok se ne utvrdi njihova
tačnost, potpunost i ažurnost.

V Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor EHOM doo
Beograd na obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose i to putem e-mail adrese:
desk@ehom.co.rs.

U slučaju nedozvoljene obrade lice se može obratiti Povereniku za informacije od javnog
značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Lice čiji se podaci obrađuju je upoznato sa tim da se
saglasnost daje na dobrovoljnoj osnovi, te da je u svakom trenutku Lice čiji se podaci obrađuju
ovlašćeno da saglasnost opozove. Lice čiji se podaci obrađuju, opoziv pristanka može učiniti
pismenim putem izjavom volje da više ne želi da bude obavezan datom saglasnošću, s tim da
opoziv ima dejstvo od momenta njegovog prijema od strane Rukovaoca.

Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalje obrade ličnih podataka, s tim da
ne utiče na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

VI Korisnici podataka EHOM doo Beograd podatke o ličnosti koji se odnose na lice čiji se podaci
obrađuju neće prosleđivati ili stavljati na uvid drugim korisnicima u zemlji ili inostranstvu.

VII Mere zaštite ličnih podataka
Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite
podataka (organizacione, tehničke i personalne), kao što su: • tehničke mere zaštite; • kontrolu
fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci; • kontrolu pristupa podacima; • kontrolu
prenosa podataka.

VIII EHOM doo Beograd sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu i to samo za svrhe za
koje su podaci pribavljeni, a koje su u prethodnom tekstu konkretno određene, izričite,
opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama
(uz primenu svih raspoloživih mera zaštite podataka) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.

Saglasnost
Registrovanjem i/ili dostavljanjem traženih podataka izjavljujete da ste upoznati sa uslovima
prikupljanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti i saglasni da se navedeni podaci, kao i Vaši

kontakt podaci, koriste i analiziraju isključivo u cilju informisanja o proizvodima, uslugama i
posebnim ponudama kompanije EHOM doo Beograd. Saglasnost možete u svakom trenutku
opozvati, pri čemu prestaje dalja obrada i korišćenje Vaših podataka od strane EHOM doo
Beograd.